การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐานสากล

จากร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยในเบื้องต้นได้กำหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไทยว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้กำหนดกรอบแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก

การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐานสากล

ปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจมีภาระการแข่งขันสูงอย่างยิ่ง ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา การออกแบบสินค้า และบรรจุภัณฑ์ และการตลาด การบริหารจัดการโดยใช้ระบบมาตรฐานโดยเฉพาะที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น GMP HACCP ISO 9001 จะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐานปลอดภัย มีความสม่ำเสมอ เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานควบคุมหรือกฎเกณฑ์ของประเทศผู้นำเข้า

ผู้ประกอบการธุรกิจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเฉพาะภาคเกษตรอุตสาหกรรมยังมีความต้องการระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลอีกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นธุรกิจหลักของอุตสาหกรรมไทย แต่ส่วนใหญ่ขาดนักวิชาการที่มีความรู้ประจำอยู่ในองค์กร  เพื่อช่วยจัดทำและคงรักษาระบบ การได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในเรื่องการบริหารจัดการระบบตามมาตรฐานสากล จะช่วยยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และทำให้เกิดการพัฒนาในองค์กรอย่างต่อเนื่อง อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

 

แนวทางการดำเนินงาน

  • 1. ตรวจประเมินเบื้องต้นสถานประกอบการ

  • 2. จัดทำเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน

  • 3. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

  • 4. ให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบเอกสารคุณภาพ

  • 5. ดำเนินการตวจประเมินคุณภาพภายในโดยทีมขององค์กร

  • 6. การตรวจประเมินเบื้องต้นโดยที่ปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อม

  • 7. การตรวจประเมินเพื่อขอใบรับรองจากสถาบันรับรองภายนอก

  • 8. ที่ปรึกษาดำเนินการให้คำปรึกษาและแก้ไข CAR ให้จนกว่าจะได้รับใบรับรอง