การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

จากร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยในเบื้องต้นได้กำหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไทยว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้กำหนดกรอบแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก

การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน นั้น ได้ให้ความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งและการสร้างมูลค่าเพิ่มของสาขาการผลิต เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (Middle-income country) ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง (High-income country) โดยมีเป้าหมายการเป็นประเทศศูนย์กลางด้านการผลิต การค้า และการลงทุน ในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนบนพื้นฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และในขณะเดียวกันทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาที่สำคัญประการหนึ่งในการยกระดับประเทศด้วยการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีการขยายตลาดด้วยการสร้างความเข้มแข็งด้านตราสินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น และนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ดังจะเห็นได้ว่า หนึ่งในยุทธศาสตร์ของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 นั้น คือการให้ความสำคัญในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยแผนบูรณาการด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แนวทางการดำเนินงาน

  • 1. สำรวจ ประเมิน และเก็บข้อมูลสถานประกอบการเบื้องต้น

  • 2. ตรวจสอบวิเคราะห์และประชุมวางแผนการดำเนินงาน พร้อมเป้าหมายการดำเนินงานร่วมกับผู้บริหาร

  • 3. ให้คำปรึกษาประเมินผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และจัดทำ Market Survey ไม่น้อยกว่า 2 Man-Day

  • 4. ให้คำปรึกษาการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 1 Man-Day

  • 5. ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 4 Man-Day

  • 6. ให้คำปรึกษาการจัดทำ Market Test ไม่น้อยกว่า 1 Man-Day

  • 7. ให้คำปรึกษาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 2 Man-Day

  • 8. ให้คำปรึกษาด้านกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 1 Man-Dayโดยที่ปรึกษา

  • 9. ติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปผลสำเร็จของงานพร้อมกำหนดมาตรฐานการทำงานสำหรับการรักษาระบบในอนาคต