การบริหารจัดการด้านการประหยัดพลังงาน

ด้วยสภาวะวิกฤตด้านราคาพลังงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จนเป็นปัญหาสำคัญในระดับชาติ เนื่องจากประเทศไทยต้องพึ่งพิงการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ทำให้เกิดการสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศ เป็นจำนวนมาก และยังเป็นปัญหาของผู้ประกอบกิจการโรงงาน

การบริหารจัดการด้านการประหยัดพลังงาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่เป็นของคนไทย ที่ยังขาดประสิทธิภาพการผลิต การใช้พลังงาน ทำให้เกิดการสูญเสียจำนวนมาก ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ขาดศักยภาพในการแข่งขัน ประกอบกับการให้ความสำคัญ กับนโยบายหลักของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้ภาคอุตสาหกรรมแข่งขันได้ ส่งเสริม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานภายใต้แนวคิดและแนวทางการประหยัดพลังงาน สอดรับกับสภาวการณ์ ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้นได้บรรลุสัมฤทธิ์ผล กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานสามารถลดต้นทุนการผลิต โดยการประหยัดพลังงานได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้เกิดความยั่งยืน

แนวทางการดำเนินงาน

 • 1. การสำรวจสถานประกอบการเบื้องต้น ประเมินศักยภาพด้านพลังงาน

 • 2. การตรวจสอบวิเคราะห์และประชุมวางแผนดำเนินงานร่วมกับผู้บริหาร

 • 3. การนำเสนอแผนการปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพด้านพลังงานต่อผู้บริหาร

 • 4. การกำหนดมาตรการ/โครงการการลงทุนและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน

 • 5. จัดตั้งคณะทำงานบริหารพลังงาน

 • 6. การฝึกอบรม จิตสำนึกและเทคนิคด้านการประหยัดพลังงาน

 • 7. การวิเคราะห์ปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับการประหยัดพลังงานระยะสั้น กลาง ยาว

 • 8. การวิเคราะห์ ออกแบบ ให้คำแนะนำติดตั้งระบบประหยัดพลังงานตามความเหมาะสม

 • 9. การให้คำปรึกษา แนะนำจัดทำ บพอ.1, บพอ.2, และ บพร.1, บพร.5

 • 10. การจัดทำรายงานและเป้าหมายตลอดจนแผนโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม

 • 11. มาตรการปรับปรุงจาการสำรวจเบื้องต้น

 • 12. การตรวจประเมินและให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการด้านประหยัดพลังงาน

 • 13. การติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ

 • 14. การดำเนินการด้านเอกสารตาม พรบ. พลังงานฯ