การเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน

สภาวะปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางด้านธุรกิจกันอย่างรุนแรง ทั้งจากภายในประเทศ และต่างประเทศ ทำให้วิสาหกิจต่างๆ ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมาก การสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน โดยการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ (High Quality) ต้นทุนการผลิตต่ำ (Low Cost) และส่งมอบสินค้าได้ตรงกำหนดเวลา (On Time Delivery) จึงมีความจำเป็นอย่างมาก สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ถ้าองค์กรมีระบบบริหารจัดการที่ดีพอ บุคลากรในองค์กรมีความรู้ ความสามารถ และ มีจิตสำนึกในเรื่องของการเพิ่มผลิตภาพ

          อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ต้องการพัฒนาองค์การให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงยิ่งขึ้น การปรับปรุงการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Improvement) ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์การต้องตระหนักและให้ความสำคัญ โดยเฉพาะพนักงานในระดับปฏิบัติงานซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร โดยการสร้างจิตสำนึกให้รู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเข้าใจถึงความสูญเสียที่แฝงอยู่ในกระบวนการทำงานและดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงได้อย่างเป็นระบบ และ ต่อเนื่อง 

          เพื่อให้ SMEs มีแนวคิดและแนวทางในการปรับปรุงการเพิ่มผลิตภาพที่ถูกต้องเหมาะสมกับองค์กร และสามารถดำเนินการปรับปรุงการเพิ่มผลิตภาพได้เองอย่างต่อเนื่อง กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ SMEs สามารถทำการปรับปรุงการเพิ่มผลิตภาพ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

     การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางาน

         ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการส่งออกภาคอุตสาหกรรมเกษตรที่ประสบปัญหาค่าเงินบาทที่แข็งตัวต่อเนื่อง ส่วนแบ่งตลาดที่ลดลงจากประเทศคู่แข่ง ต้นทุนด้านพลังงานที่สูงขึ้น องค์กรต่างๆ ต่างดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด โดยอาจอาศัยกลยุทธ์ในการลดต้นทุน (Cost Reduction) การเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง (Continuous Productivity Improvement) และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement) เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไป

 

 

ปัญหาของผู้ประกอบการโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งมักขาดแคลนนักวิชาการหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ในการสำรวจ สังเกตุหาลักษณะของปัญหา ขาดการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา จากการปฏิบัติการเพื่อกำจัดสาเหตุของปัญหา การตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้ปัญหาต่างๆ เกิดซ้ำ และการจัดทำมาตรการป้องกันปัญหาให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติ การใช้วิธีทางสถิติเพื่อการพัฒนาคุณภาพ เช่น QCC QC 7 tools เป็นหลักการบริหารที่ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ เป็นการปรับปรุงองค์กร โดยเฉพาะกระบวนการผลิต ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพงาน และลดต้นทุนของเสีย เป็นฐานการผลิตที่ดีต่ออุตสาหกรรมและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาพนักงานให้มีโอกาสใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆ ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกระบวนการผลิต

แนวทางการดำเนินงาน

  • 1. สำรวจ ประเมิน และเก็บข้อมูลสถานประกอบการเบื้องต้น

  • 2. ตรวจสอบวิเคราะห์และประชุมวางแผนการดำเนินงาน พร้อมเป้าหมายการดำเนินงานร่วมกับผู้บริหาร

  • 3. ให้คำปรึกษาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น Lean, 5ส., 7-wastes

  • 4. ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการทำงานในกระบวนการผลิต

  • 5. ให้คำปรึกษาด้านการตรวจสอบคุณภาพและการแก้ไขปัญหา

  • 6. ติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปผลสำเร็จของงานพร้อมกำหนดมาตรฐานการทำงานสำหรับการรักษาระบบในอนาคต