การวางระบบบัญชี ภาษีอากร ตรวจสอบภายใน

หากท่านต้องการยกระดับมาตรฐานองค์กรของท่านเพื่อ

 

 • แก้ปัญหาด้านการแสวงหาแหล่งเงินทุน
 • การวางแผนด้านภาษีอากรเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านภาษี และการป้องกันปัญหาทางกฎหมายกับสรรพากร
 • มีระบบบัญชีการเงินและรายงานที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ได้มาตรฐาน และใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้อง
 • มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพื่อบรรลุตามเป้าหมายองค์กรอีกทั้งป้องกันการทุจริต
 • มีบุคลากรที่มีความรู้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านมาตรฐานการบัญชี และภาษีอากร
 • การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานบัญชี และการเงินโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

การวางระบบบัญชี ภาษีอากร ตรวจสอบภายใน

ขอบเขตการให้บริการด้านบัญชี ภาษี และการตรวจสอบภายใน

 

 1. ที่ปรึกษาการวางระบบบัญชี ต้นทุน การเงินและรายงาน

 • ให้คำปรึกษาแนะนำการวางระบบบัญชี ระบบรายงานรวมทั้งซอฟต์แวร์บัญชี ซอฟต์แวร์ด้านการผลิต และการบริการอื่นๆ โดยครอบคลุมระบบข้อมูล ERP
 • ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการวางระบบเอกสารการขายหรือให้บริการ การรับเงิน การซื้อ การจ่ายเงิน ต้นทุนการผลิตหรือบริการ สินค้าคงคลัง ทรัพย์สินถาวร การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานทางการเงิน
 • ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการวางระบบการคิดต้นทุนสินค้า การกระจายต้นทุนให้กับสินค้าประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

 

 1. ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร  การวางแผนภาษี

 • ครอบคลุมทั้งภาษีเงินได้นิติบุคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อากรแสตมป์ อนุสัญญาภาษีซ้อน และอื่นๆ  ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร รายเดือน หรือตามกรณีต่างๆ
 • จัดเตรียมแบบเพื่อยื่นเสียภาษี เช่น ภงด. 1,3.53,54 หรือ ภงด.50,51 หรือ ภ.พ. 30,36
 • การขอคืนภาษีต่างๆ การสอบทานภาษีอากร และการสอบทานการยื่นแบบเสียภาษี

 

 1. บริการตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานในองค์กร ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  

 • ตรวจสอบระบบขาย รับเงิน
 • ตรวจสอบระบบซื้อ จ่ายเงิน
 • ตรวจสอบระบบงานสินค้าคงคลัง
 • ตรวจสอบระบบงานผลิต
 • ตรวจสอบระบบงานจัดซื้อ
 • อื่นๆ  

แนวทางการดำเนินงาน

 • 1. • ให้คำปรึกษาแนะนำการวางระบบบัญชี ระบบรายงานรวมทั้งซอฟต์แวร์บัญชี ซอฟต์แวร์ด้านการผลิต และอื่นๆ

 • 2. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการวางระบบเอกสารการขายหรือให้บริการ การรับเงิน การซื้อ การจ่ายเงิน ต้นทุนการผลิตหรือบริการ

 • 3. คำปรึกษาแนะนำด้านการวางระบบการคิดต้นทุนสินค้า การกระจายต้นทุน

 • 5. ดำเนินการตวจประเมินคุณภาพภายในโดยทีมขององค์กร

 • 6. การตรวจประเมินเบื้องต้นโดยที่ปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อม

 • 7. การตรวจประเมินเพื่อขอใบรับรองจากสถาบันรับรองภายนอก