พัฒนาบุคลากร HRM & HRD

Business Meeting

พัฒนาบุคลากร HRM & HRD

           การจะปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายได้นั้น การทำงานเป็นทีมและมนุษย์สัมพันธ์  คือ สิ่งจำเป็นสำหรับบุคลากรในองค์กร   เพราะการดำเนินการใดๆไม่มีใครสามารถทำได้สำเร็จเพียงคนเดียว  และการที่จะทำให้ผู้อื่นยอมรับที่จะให้ความร่วมมือจำเป็นที่จะต้องมีเทคนิคในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  โดยเฉพาะในทุกองค์กร  เช่นราชการ  รัฐวิสาหกิจ  บริษัทเอกชน  โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น จำเป็นต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสม และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนั้น ผู้ปฏิบัติงานเอง จำเป็นที่จะต้องมีขวัญและกำลังใจในการทำงานสามารถที่จะทำงานด้วยความมุ่งมั่นตามภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร   ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานมีทั้งมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และกำลังใจในการทำงานดีแล้ว ย่อมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข ความมั่นใจสนองภารกิจของหน่วยองค์กรได้อย่างดียิ่งขึ้นไป

แนวทางการดำเนินงาน

  • 1. สำรวจ ประเมิน และเก็บข้อมูลสถานประกอบการเบื้องต้น

  • 2. ตรวจสอบวิเคราะห์และประชุมวางแผนการดำเนินงาน พร้อมเป้าหมายการดำเนินงานร่วมกับผู้บริหาร

  • 3. ให้คำปรึกษาด้านการจัดโครงสร้างองค์กร ระบบสรรหาและว่าจ้าง

  • 4. ให้คำปรึกษาด้านการทำงานเป็นทีมและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้งในองค์กร

  • 5. ให้คำปรึกษาด้านการสร้างขวัญกำลังใจแลชะการรักษาพนักงาน

  • 6. ติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปผลสำเร็จของงานพร้อมกำหนดมาตรฐานการทำงานสำหรับการรักษา