บริการของเรา

บริการอบรมและสัมมนา Training
หมวดที่ 1 ด้านการพัฒนาองค์กรและการวางแผนเชิงกลยุทธ์

หมวดที่ 1 ด้านการพัฒนาองค์กรและการวางแผนเชิงกลยุทธ์

 หมวดที่ 1 ด้านการพัฒนาองค์กรและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
หลักสูตรหมวดที่ 1

1. การจัดทำแผนงานเชิงกลยุทธ์ขององค์กร(Strategic Planning Workshop)

2. การสร้างดัชนีชี้วัด (KPI) เพื่อพัฒนาองค์การ

3. เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

4. การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างานทั่วไป (HR FOR LINE MANAGEMENT)

5. การเป็นวิทยากรมืออาชีพ(Train the Trainer)

6. เทคนิคการสอนงาน

7. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (EFFECTIVE COMMUNICATION)

8. ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่(Management skills for modern supervisor)

9. การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล (Effective Time Management)

10. การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ (PMS)

11. เทคนิคการมอบหมายงาน(Job Delegation / Assignment Techniques)

12. เทคนิคการสั่งงานการสื่อสารและการติดตามงาน

13. การพัฒนาทักษะผู้จัดการยุคใหม่

หมวดที่ 2 ด้านบัญชี การเงิน ภาษี

หมวดที่ 2 ด้านบัญชี การเงิน ภาษี

หมวดที่ 2 ด้านบัญชี การเงิน ภาษี
หลักสูตรหมวดที่ 2

1. หลักสูตร บัญชี ต้นทุน และภาษี สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี ( 1 วัน )

2. หลักสูตร บัญชี ต้นทุนและภาษี สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี ( 2 วัน )

3. หลักสูตร แนวปฏิบัติด้านบัญชีและภาษีของสินค้าคงเหลือ และปัญหาที่พบ ( 1วัน )

4. หลักสูตร การจัดทำ คู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ต้นทุน ( 2 วัน )

หมวดที่ 3 ด้านการพัฒนาทีมงาน

หมวดที่ 3 ด้านการพัฒนาทีมงาน

หมวดที่ 3 ด้านการพัฒนาทีมงาน
หลักสูตรหมวดที่ 3

1. การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ (Effective Team Work)

2. การสร้างและพัฒนาทีมงานด้วยกิจกรรม Mini Walk Rally

3. กิจกรรม WALK RALLY เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

4. เทคนิคการสื่อสารการสอนงานและพัฒนาทีมงาม สู่ความสำเร็จ

หมวดที่ 4 ด้าน Productivity& Logistics

หมวดที่ 4 ด้าน Productivity& Logistics

หมวดที่ 4 ด้าน Productivity& Logistics
หลักสูตรหมวดที่ 4

1. การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้าน Logistics ด้วยหลักการ Lean Manufacturing สำหรับสถานประกอบการ)

2. การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า(Warehouse Management & Distribution Center)

3. การเพิ่มศักยภาพบริหารการผลิตโดย LEAN

4. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

5. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานSupply Chain Management (SCM)

6. การบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

7. เทคนิค QCC และ KAIZEN เพื่อการพัฒนาองค์กร

8. เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

9. กิจกรรม 5 – ส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

หมวดที่ 5 ด้านความปลอดภัยและพลังงาน

หมวดที่ 5 ด้านความปลอดภัยและพลังงาน

หมวดที่ 4 ด้าน Productivity& Logistics
หลักสูตรหมวดที่ 5

1. การบริหารความปลอดภัยในโรงงานอย่างมืออาชีพ

2. การทำงานกับสารเคมีอย่างปลอดภัย

3. จป.หัวหน้างาน

4. คณะกรรมการความปลอดภัย

5. จิตสำนึกและเทคนิคการประหยัดพลังงาน

หมวดที่ 6 ด้านระบบมาตรฐานสากล

หมวดที่ 6 ด้านระบบมาตรฐานสากล

หมวดที่ 4 ด้าน Productivity& Logistics
หลักสูตรหมวดที่ 6

1. การทบทวนข้อกำหนดและการสร้างจิตสำนึกระบบมาตรฐาน ISO9001:2008

2. การตรวจติดตามประเมินคุณภาพภายใน ISO9001:2008(INTERNAL QUALITY AUDITS: IQA for ISO

หมวดที่ 7 ด้านการตลาด

หมวดที่ 7 ด้านการตลาด

หมวดที่ 4 ด้าน Productivity& Logistics
หลักสูตรหมวดที่ 7

1. การบริหารงานขายและการตลาดสมัยใหม่

2. การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่

3. เทคนิคการบริการที่ประทับใจ (Service Mind)

4. กลยุทธ์การตลาดรุกและรับ AEC

5. การวางแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ การตลาดโดยรูปแบบ Business Model Canvas

บริการให้คำปรึกษา Consult

พัฒนาบุคลากร HRM & HRD

การบริหารงานขาย และการตลาด

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์

การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐานสากล

การบริหาร Logistic และระบบ Lean Management

การวางระบบบัญชี ภาษีอากร

ตรวจสอบภายใน

การบริหารจัดการด้านการประหยัดพลังงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

 

anv_logoscreen_shot_2014-11-15_at_6-44-56_pbysdipsme-bankosmepoie