จัดอบรม Public Training

บรรยากาศการจัดอบรม Public Training ในหลักสูตร “ทบทวนข้อกำหนดและการปรับแปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001:2015″ โดย ดร.ชยุตพงษ์ นิลอ่อน ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส ห้องภูฟ้า จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา