ภาพบรรยากาศการอบรม In-house training ในหลักสูตร ทักษะหัวหน้างานสมัยใหม่

ภาพบรรยากาศการอบรม In-house training ในหลักสูตร ทักษะหัวหน้างานสมัยใหม่ โดย อาจารย์ณรงค์ชัย พิพิธพัฒนาปราปต์

ที่บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมปาล์ม จำกัด จังหวัดสุราษฏร์ธานี  ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559