ทีมที่ปรึกษาของเรา

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
Organization and Human Resources Management

ดร.เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์

Dr.Termsak Suwansak

ดร.กฤษณะ บุหลัน

Dr.Krissana Bulan

ณรงค์ชัย พิพิธพัฒนาปราปต์

Narongchai Piphitpattanaprapt

รัตนา บุญยัษฐิติ

Rattana Bunyutthiti

ไวบูรณ์ วงศ์โชควัฒนา

Waiboon Wongchokwattana

ปชาธัช สิงหเสนี

Prachatrust Singhaseni

ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมละลายพฤติกรรม (Walk Rally)

ประจวบ จิรการพงษ์

Prachuab Chirakarnphong

ทรงศักดิ์ นักร้อง

Songsuk Nukrong

เกษมสันต์  สารภี   

Kasermsan Sarapee

ที่ปรึกษาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
Productivity Management

ศรีสัคเศรษฐ์ ธรรมาวุฒิ

Srisuksret Thummawut

ประชา บุญล้อม

Pracha Boonlom

วรวิทย์ ตางาม

Worawit Ta-ngam

ณัฏฐ์  ธนวนกุล

Natt Thanavanakul

ที่ปรึกษาด้านระบบ Lean Manufacturing และ Logistics

อนันต์ ดีโรจนวงศ์

Anan Derochanawong

วิญญู ปรอยกระโทก

Winyu Proykratok

ที่ปรึกษาด้านการตลาด
Marketing Management

ชัยยะ ไชยาคม

Chaiya Chaiyakom

ปัญญา สุขขจีธำรง

Panya Sukkageethamrong

ดร.พสิษฐ์ ธนาโชติอนันต์กุล

Dr.Pasidth Thanachotanankul

ที่ปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
Product & Packaging Design and Development

ราชัน แพ่งประเสริฐ

Rachan Pangprasret

นลินี ทองแท้

Nalinee Thongtae

ดร.ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์

Dr.Pariyaporn Itsaranuwat

วรรณไชย แปลกสกุล

Wanchai Plaeksakul

ที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กร
Strategy Planing

ณรงค์ชัย พิพิธพัฒนาปราปต์

Narongchai Piphitpattanaprapt

ดร.ปรีดา บุญศิลป์

Dr.Preeda Boonsilp

ดร.พสิษฐ์ ธนาโชติอนันต์กุล

Dr.Pasidth Thanachotanankul

ที่ปรึกษาด้านการวางระบบมาตรฐานสากล
International standard Management

ไพบูลย์ พิสุทธาดามงคล

Paiboon Pisutthadamongkol

ณัฏณิชา สังเกตุ

Nadnicha Sangkate

ชยุตพงศ์ นิลอ่อน

Chayutphong Nil-On

อนุรักษ์ ฤาโสภา

Anurak Luesopha

โสภณ   ทัศนบรรจง

Sophon Tasanabanjong

ที่ปรึกษาด้านบัญชี การเงิน และภาษี
Accounting, Finance and Tax

นพดล สุจริตสัญชัย

Noppadon Sutjaritsunchai

วรัยพร พิพิธพัฒนาปราปต์

Varaiporn Piphitpattanaprapt

โสฬาร สุทธิพงศ์คณาสัย

Solarn Sutipongkanasai

ที่ปรึกษาด้านพลังงาน
Energy Management

บริบูรณ์ สำเร็จผล

Boriboon Samretpon

ดร.ปรีดา บุญศิลป์

Dr.Preeda Boonsilp