เกี่ยวกับเรา

“วิสัยทัศน์”

“มุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของประเทศ ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร เน้นคุณภาพและความพอใจสูงสุดของลูกค้า”

“รู้จักกับเรา”

            บริษัท เอ ซี ที อินเทลลิเจนท์ จำกัด (ACT Intelligent Co., Ltd.) ก่อตั้งขึ้นในปี 2549  ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มบุคลากรและทีมที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร ในหลากหลายสาขา

            ในการดำเนินงานด้านการบริการทางวิชาการและด้านเป็นที่ปรึกษา(Consult)บริษัทฯ มีความมุ่งหวังที่จะนำความรู้และประสบการณ์ของวิทยากรและที่ปรึกษามาเผยแพร่แนะนำแก่สถานประกอบการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)

            บริษัท เอ ซี ที อินเทลลิเจนท์ จำกัด (ACT Intelligent Co., Ltd.) มีศักยภาพและมีความพร้อมในการพัฒนาสถานประกอบการร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของสถานประกอบการ ด้านการพัฒนาบุคลากร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การวางระบบมาตรฐานสากล การพัฒนาด้านการตลาด รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยวิทยากรและที่ปรึกษาที่มีคุณภาพ  มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และการบริการที่ประทับใจเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ และสามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเสริมสร้างความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการตลอดไป

“การรับรองเป็นที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง”

บริษัท เอ ซี ที อินเทลลิเจนท์ จำกัด (ACT Intelligent Co., Ltd.) ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติ รับรองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 ให้เป็นที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 2375 ให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาเบ็ดเตล็ด ด้านระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2000) และด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004)

"สาส์นจากผู้บริหาร"

ณรงค์ชัย พิพิธพัฒนาปราปต์

กรรมการผู้จัดการ

       การพัฒนาศักยภาพของบริษัทหรือองค์กรทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ มีความเข้มแข็ง พร้อมรับมือกับสถานการณ์การแข่งขันในโลกธุรกิจปัจจุบัน จำเป็นต้องประกอบด้วยปัจจัยหลักที่สำคัญ 3 ประการ คือ 

       ประการแรก คือ ผู้บริหารระดับสูง หรือเจ้าของกิจการ มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล มีความมุ่งมั่นจะนำองค์กรสู่ความอยู่รอดและก้าวหน้าอย่างจริงจัง

       ประการที่สอง คือ องค์กรหรือบริษัทต้องนำระบบการทำงานที่ดี มีมาตรฐานมาใช้ แต่ไม่จำเป็นต้องลงทุนสูงในด้านอุปกรณ์ IT แต่ต้องมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

       ประการสุดท้าย คือ บุคลากรในองค์กรต้องมีคุณภาพ ทั้งระดับบริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับ โดยมีการขับเคลื่อนสอดประสานกันอย่างกลมกลืนต่อเนื่อง

       ตั้งแต่ปี 2558 (2015) ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งหมายถึงอาจเป็นทั้งโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threats) ของธุรกิจ ดังนั้น ถ้าไม่เร่งปรับตัวตั้งแต่บัดนี้ ท่านอาจจะเสียโอกาส และมีปัญหาใหญ่ในอนาคตก็ได้

ดร.ปรีดา บุญศิลป์

ที่ปรึกษาอาวุโสบริษัท

โอกาสก็เหมือนไอศกรีม…ไม่กินก็ละลาย เราจึงควรใช้โอกาสเท่าที่มีทำประโยชน์ให้กับสังคม ตนเอง และองค์กรที่ท่านทำงานอยู่…เพื่อผลของการพัฒนาและความเป็นเลิศก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป

ดร.กฤษณะ บุหลัน

ที่ปรึกษาอาวุโส

       กิจการต่างๆของภาครัฐหรือภาคเอกชนล้วนต้องการดำเนินการไปสู่เป้าหมาย (Goal) ที่กำหนดไว้แล้วทั้งสิ้น แต่การที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้จำต้องมีบุคคลากรที่มี “สมรรถนะ (Competency)” ซึ่งมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการ

       ดังนั้นหากกิจการใดมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงก็หมายถึงมี “ทุนมนุษย์ (Human Capital)” อยู่ในองค์การอันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ (Result) ในการดำเนินงาน

       การดำเนินงานในปัจจุบันไม่ควรมุ่งแค่ผลิตสิ่งใดออกมาแค่ “เสร็จ (Finish) ” หรือแค่ได้ผลผลิต (Product) แต่ต้องมุ่งไปที่ “ความสำเร็จ (Success)”ของผลผลิตนั้นๆซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ด้วยรวมทั้งยังต้องมุ่งหมายไปถึงความสัมฤทธิผล (Result) ก็คือความพึงพอใจสูงสุด

ประชา บุญล้อม

ที่ปรึกษาบริษัท

การที่จะพัฒนาและองค์กรได้นั้นจะต้องอาศัย

“ความเข้าใจ”  คือเข้าใจในบทบานหน้าที่ภาระงานของตนเองและทำอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุด

“ความตั้งใจ” คือ  ตั้งใจทำอย่างเต็มที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ

“ความจริงใจ”  คือจริงใจกับทุกคนที่อยู่รอบตัวเราตลอดเวลา

ถ้าได้ดังนี้นี้ก็ถือได้พัฒนาจิตใจไปแล้วแล้วที่เหลือก็ลงมือปฏิบัติ

วรัยพร พิพิธพัฒนาปราปต์

ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงินและภาษี

         ACT เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มุ่งมั่นจะให้บริการที่มีคุณภาพมาก ครบวงจร สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ในราคาที่เหมาะสม มีสิ่งใดต้องการแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนาปรึกษาเราได้ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

"ความภาคภูมิใจของเรา"