บริการด้านการฝึกอบรม และสัมมนา

บริการด้านที่ปรึกษา พัฒนาองค์กร

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของประเทศ ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร เน้นคุณภาพและความพอใจสูงสุดของลูกค้า”

 

เรามุ่งหวังที่จะนำความรู้และประสบการณ์มาเผยแพร่แนะนำผู้ประกอบการที่ยังขาดความรู้ และแนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) ร่วมกับหน่วยงานภาคราชการ

ทำไมต้องเลือกเรา

วิทยากรและที่ปรึกษามีความสามารถและประสบการณ์การทำงานที่มีคุณภาพสูง

จากการรวมตัวของวิทยากรและที่ปรึกษา  ที่มีความรู้และมีประสบการณ์การทำงานมามากกว่า  10  ปี  ในการพัฒนาองค์กร  และพัฒนาบุคลากร  เช่น  ด้านฝึกอบรม / พัฒนาบุคลากร,  ด้านการบริหารการจัดการโลจิสติกส์,  ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต,  ด้านการบริหารจัดการด้านลดต้นทุนพลังงาน,    ด้านการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐานสากล,    ด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด,   ด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน   และ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์   เป็นต้น 

มีชื่อเสียงทางด้านที่ปรึกษาและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน

หน่วยงานที่ให้ความไว้วางใจในบริการของเรา เช่น

 • บริษัท  เอกชัยสาลี่สุพรรณ  จำกัด  จังหวัดสุพรรณบุรี
 • บริษัท  อินทัชธนกร  จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
 • บริษัท  สำเภาทองฟู้ด  โปรดักส์  จำกัด  จังหวัดสมุทรสาคร
 • บริษัท เฮฟต้า จำกัด  จังหวัดสมุทรสาคร

สามารถทำให้พนักงานและองค์กรมีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น

เนื่องจากองค์ความรู้ใหม่ที่พนักงานของคุณได้รับการอบรมจะต้องย้อนกลับมาสร้างประโยชน์ให้กับการดำเนินงาน  ของบริษัทในที่สุด  และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมาตรฐานด้านการประสิทธิภาพและศักยภาพการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น  และเมื่อธุรกิจของผู้ประกอบการมีศักยภาพการดำเนินที่สูงขึ้นก็จะส่วนช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการตลาดให้กับธุรกิจ  ซึ่งทำให้ธุรกิจของผู้ประกอบมีศักยภาพในการทำงานได้เปรียบกว่าคู่แข่งขันในท้องตลาด  และสามารถชนะคู่แข่งขันได้อย่างง่ายดาย

มีเกณฑ์มาตรฐานการอบรม อบรมแล้วได้ผลจริง เห็นพัฒนาการดีขึ้นอย่างชัดเจน

ด้วยประสบการณ์ ด้วยความเชี่ยวชาญของบริษัท เอ ซี ที อินเทลลิเจนท์  จำกัด มีความชำนาญของวิทยากรและที่ปรึกษา ทำให้มีอบรม แต่ละหลักสูตรมีความเข้มข้นในเนื้อหาทฤษฎีและปฏิบัติ  จึงทำให้ผู้เข้าอบรมมีพัฒนาการที่ดี  มีความสามารถกล้าแสดงออกและมีไหวพริบและปฏิภาณที่ดี  จนสามารถมองเห็นการพัฒนาที่ดีขึ้นของผู้เข้าอบรม ได้ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ

ความภูมิใจของเรา

ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติ รับรองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 ให้เป็นที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 2375 ให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาเบ็ดเตล็ด ด้านระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2000) และด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004)

ข่าวสารล่าสุด

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์

ความเคลื่อนไหว

 • พิธีปิดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ประจำปี พ.ศ. 2559

  ได้รับเกียรติ ท่านจารุพันธ์ จารโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมทั้งตัวแทนของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 6 กิจการ ร่วมกันสรุปแสดงความคิดเห็น และรับมอบโล่เกียรติคุณในความสำเร็จครั้งนี้

 • ACT จัดอบรม Public Training ที่จังหวัดสมุทรสาคร

  หลักสูตร ``ทบทวนข้อกำหนดและการปรับแปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001:2015`` โดย ดร.ชยุตพงษ์ นิลอ่อน ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส ห้องภูฟ้า จังหวัดสมุทรสาครที่ผ่านมา

 • ภาพบรรยากาศการอบรม In-house training ในหลักสูตร ทักษะหัวหน้างานสมัยใหม่

  ภาพบรรยากาศการอบรม In-house training ในหลักสูตร ทักษะหัวหน้างานสมัยใหม่ โดย อาจารย์ณรงค์ชัย พิพิธพัฒนาปราปต์ ที่บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมปาล์ม จำกัด จังหวัดสุราษฏร์ธานี ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559

 • บริษัท เอ ซี ที อินเทลลิเจนท์ จำกัดร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  ได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษาใน “โครงการศึกษาและวิจัยความเหมาะสมแผนงานจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทดสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)

 • บริษัท เอ ซี ที อินเทลลิเจนท์ จำกัด ได้ดำเนินงานที่ปรึกษากิจกรรมการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์

  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด กิจกรรมการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์

 • บริษัท เอ ซี ที อินเทลลิเจนท์ จำกัด ได้รับเกียรติจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

  เป็นที่ปรึกษากิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

 • โครงการ OPOAI-59 จังหวัดกาญจนบุรี บริษัทไทยควอลิตี้สตาร์ท จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น

  รางวัลสถานประกอบการดีเด่นในแผนงานที่ 3 การปรับปรงุคุณภาพและพัฒนางาน ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง

บทความน่าสนใจ

 • พนักงานหมดแรงทำงานกันทั้งองค์กร เป็นเพราะอะไร ? แล้วจะแก้ไขอย่างไร ?

  การที่พนักงานหมดแรงทำงานกันทั้งองค์กร !! เป็นได้หรือ ? ที่จะเกิดกรณีแบบนี้ขึ้น ผมเองก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว่าจะมีองค์กรที่พนักงานหมดแรงในการทำงาน

 • เตรียมความพร้อม HR เพื่อรับมือ AEC

  คุณรู้หรือไม่ว่า....การเปิดเสรีแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนในปี 2558 มีผลให้แรงงานใน 7 สาขาวิชาชีพ สามารถโยกย้ายได้อย่างเสรี ได้แก่ งานทันตแพทย์ งานแพทย์ งานพยาบาล งานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานการสำรวจ หรือแม้แต่ งานบัญชี

 • มุมสะท้อนจากภาพยนตร์ สู่การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรม

  ข้อคิดวันหยุดยาว : 28/12/56 วันหยุดวันแรกก่อนสิ้นปี 56 เลยดูหนังวิทยาศาสตร์สนุกๆซะหน่อยครับ หนังเรื่อง ELYSIUM ครับ เป็นหนังวิทยาศาสตร์ในโลกอนาคตที่มนุษย์คนรวยจะอยู่บนยานแม่นอกโลก

ขอบคุณที่ไว้วางใจ